تبلیغات
زندگی در کلاس درس (خلاقیت های دانش آموزان کلاس پنجم من )
 
زندگی در کلاس درس (خلاقیت های دانش آموزان کلاس پنجم من )
خواستن توانستن است !
 
 
سه شنبه 30 آذر 1395 :: نویسنده : , ,
انسان ها به میزان

"حقارتشان" "توهین" می كنند.

به میزان "فرهنگشان" "عشق می ورزند".

و به میزان "كمبودهایشان" "آزارت می دهند".

هرچه "حقیرتر" باشند، بیشتر "توهین می كنند"

تا حقارتشان را جبران كنند.

هر چه "فرهنگشان

غنی تر باشد"، بیشتر

به دیگران "عشق می دهند".

و هرچه "هویّتشان عمیق تر باشد"،

"محترمـــــانه تر رفتار می كنند".

وبه اندازه "دركشــــان" "می فهمند" 

و به اندازه "شعورشان" به "باورها و

حرف هایشان عمل می كنند.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 12 آذر 1395 :: نویسنده : , ,

او درخواست غرامت

به همراه حاکم اترار را از

محمد خوارزمشاه پادشاه ایران کرد

اما مادر محمد "ترکان خاتون"( روی ت فتحه داره)

نگذاشت چون او از اقوامش بودهمین بهـــــــــانه برای

چنگیز کافی بود تا با دویست هزار نفر به ایران حمله کند 

مغولان شیوه جنگی خاص و منحصر به فردی داشتند

سواران آنها به سرعت باد حرکت میکردند

به قول خودشان فقط تیر یک مغولی از

اسبش تند تر میرود

به هنگام حمله صدای وحشتناکی

از خود در می آوردند و وقتی به صحنه نبرد

خیره میشدی ناگهان میدیدی که گروهی حدودا پنجاه

نفری از یک سمت جدا شده و به سمت دیگر حمله ور میشدند 

وقتی محمد خوارزمشاه با مغولان با آن کلاه های وحشتناک

روبرو شد ، ترسی در دلش افتاد در جنگی او ناگهان دید

که گروهی از مغولان به یکباره از سپاه جدا شده و

به سوی او می آیند پادشاه ترسید و با گروهی پا

به فرار گذاشت این فرار مدت ها به طول

انجامید و به هر شهر میرفت باز

خبر نزدیک شدن مغولان

را میشنید 

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 12 آذر 1395 :: نویسنده : , ,


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

چنگیز که بود

چنگیز در جایی بزرگ شد که

محیطی خشن داشت مردم به صورت قبیله ای زندگی میکردند

و بدلیل هوای خشک و سرد معیشت انسان در آن به سختی شکل میگرفت

چنگیز کودکی سختی را سپری کرد پدر او  که رئیس قبیله بود

کشته شد و خود او نیز دوران کودکی را در حال

فرار و ترس سپری کرد

وقتی که بزرگتر شد

شروع به تشکیل

گروهی جنگجو نمود و کم کم

قبایل بسیاری را در زیر فرمان خود کشید


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : چنگیز، قسمت اول،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 10 آذر 1395 :: نویسنده : , ,


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﺑﺎ

ﻫﻤﺴﺮش در ﻓﻘﺮ زﯾﺎد

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ،

ﻫﻤﺴﺮ ﭘﯿﺮﻣﺮد از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﻪ ای

ﺑﺮای او ﺑﺨﺮد ﺗﺎ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ را ﺳﺮو ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪﻫﺪ.

ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺣﺰن آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ

ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺨﺮم ﺣﺘﯽ ﺑﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻢ ﭘﺎرﻩ ﺷﺪﻩ و

در ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮕﯿﺮم ..

ﭘﯿﺮزن ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﺳﮑﻮت ﮐﺮد. ﭘﯿﺮﻣﺮد

ﻓﺮدای آﻧﺮوز ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﮐﺎرش

ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻓﺖ و ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮد را

ﻓﺮوﺧﺖ و ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺮای

ﻫﻤﺴﺮش ﺧﺮﯾﺪ.

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷــــــــﺎﻧﻪ در دﺳﺖ

ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﻮﻫــــــــﺎﯾﺶ

را ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ و ﺑﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮ ﺑﺮای او ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . .

ﻣﺎت و ﻣﺒﻬﻮت اﺷﮑﺮﯾﺰان ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﮕــــــــــــــــــــﺎﻩ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.

اﺷﮑﻬــــــــﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﻫﺪر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮد

ﮐﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازﻩ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﺸﻨﻮدی دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﻧﺪ.


 

 ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را دوﺳﺖ داری

ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻮ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺸﻨﻮد ﮐﺮدن او ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم دﻫﯽ.

 

ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮف

ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮد

 

حدیثی از معصوم

امام سجاد علیه السلام می فرمایند:

 

▪️لان ادخل السوق ومعی درهم ابتاع به لحما لعیالی وقد قرموا الیه احب الی من ان اعتق نسمة;

 

«برای من به بازار رفتن و خرید یک درهم گوشت برای خانواده ام که میل به گوشت دارند، از بنده آزاد کردن دوست داشتنی تر است

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


وسائل الشیعة ص ۲۵۱

نوع مطلب :
برچسب ها : داستانک،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 10 آذر 1395 :: نویسنده : , ,


آیا می‌دانستید که تقریبا

همه ی فارسی زبانان، حتی

بزرگانی از ادب فارسی، اصطلاح

" گرگ بالان دیده " را که کنایه از افراد

آزموده ، سرد و گرم چشیده و دنیـــــا دیده است

به غلط " گرگ باران دیده" می‌گوینـــــد و می نویسند ؟

 به کار بردن واژه ی باران در این اصطلاح اساسا نادرست

است، زیرا همه‌ی گرگ ها  باران دیده هستند و اتفاقا در

روزهای زمستانی و بارانی  بیشتر از لانه خارج

می شوند و به شکار می پردازند و اگر

باران دیدن علت با تجربه شدن

گرگ باشد، این شامل تقریبا

همه ی حیوانات است نه فقط گرگ ها.

 شکل درست این اصطــــــلاح" گرگ بالان"

دیده است و معنی "بالان"، دام و تلــــــه مخصوص

گرگ است و گرگی که چنــــــــــــد بار از دشواری و خــطر

بالان نجات یافته باشد پختگی و آزمودگی لازم را در شکار پیدا کرده است.

افراد آزموده و سرد و گرم چشیده نیز آنانی هستنـــــــــــد که با اندیشه های

عاقلانه از همه ی دشواری ها و بلاها رهایی یافته و راه و رسم

زندگی را فرا گرفته اند.


 عامه ی مردم چون معنی واژه‌ی "بالان" را نمی دانستند آن را به باران و بدین

ترتیب اصطلاح را به " گرگ باران دیده " تبدیل کرده اند.

 

برگرفته از فرهنگ دهخدا

نوع مطلب :
برچسب ها : گرگ بالان دیده، ضرب المثل ها،
لینک های مرتبط :


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

به دانش‌آموز بگوئید که لکنتش شما را اذیت نمی‌کند.

کاری نکنید که دانش‌آموز به خاطر لکنت خجالت‌زده بشود.

با دانش آموزان بدون عجله سخن بگویید و گاهی مکث کنید.

قوانین ارتباطی را در کلاس درس به دانش آموزان یاد بدهید.

جملات و کلمات دانش‌آموز را کامل نکنید و به جای او صحبت نکنید.

استفاده از روش‌های درمانی لکنت را در کلاس به کودک یادآوری نکنید.

به دانش‌آموز اجازه دهید تا بداند لکنت کردن خلاف قوانین کلاس و مدرسه نیست.

با دانش‌آموز ارتباط چشمی برقرار کنید و وقت کافی به او بدهید تا صحبتش را کامل کنید.

با دانش آموزان در مورد انتظارات خود از آن‌ها و

همچنین انتظار آن‌ها از شما صحبت و تعامل کنید.

دانش‌آموز دارای لکنت مانند همه دانش آموزان باید

قوانین ارتبــــــاطی را یاد بگیرد و آن‌ها را اجرا کند.

دانش آموزان را تشویق کنید تا نظراتشان را در کلاس

بیان کنند و در بحث‌هـــــای گروهی فعالانه شرکت کنند.

با رفتار و گفتار خود به دانش‌آموز نشان دهید مطلبی

که بیان می‌کند برای شما اهمیت دارد نه نحوه بیان آن.

 اطلاعات خود راجع به وضعیت گفتاری و ارتباطی کودک

را با والدین و درمانگر، دانش‌آموز در میان بگذارید.

در مورد بحث راجع به لکنت در کلاس درس ،با کودک

و آسیب‌شناس گفتار و زبان صحبت و مشورت کنید.

                                      تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدنوع مطلب :
برچسب ها : لکنت زبان،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 9 آذر 1395 :: نویسنده : , ,

درباره ی ترکیب "هم"

 

اگر «هم» پیشوند اشتراک باشد چون یک کلمة مستقل

می سازد به کلمة بعد از خود می چسبد. پس،

 

ننویسیم                  بنویسیم

 

هم دل                   همدل

هم راه                   همراه

هم درس                همدرس

هم سنگ               همسنگ

هم بازی                 همبازی

هم سایه                همسایه


تبصره- در چند حالت جدا نوشته می شود:

- اگر حالت تأکید داشته باشد؛ مانند «هم من آمدم هم او »


- قبل از کلمه ای بیاید که با «م» شروع شود؛ مانند هم مسلک، هم ملت


- قبل از کلماتی بیاید که با «الف» شروع شوند؛ مانند هم اتاق، هم اسم، هم اعتقاد


- در ترکیب با کلماتی که با الف ممدود شروع می شوند، اتصال و انفصال آن


به ضرب اهنگ کلام بستگی دارد، یعنی مطابق اصل تطابق ملفوظ


و مکتوب اگر الف ممدود به لفظ درآید جدا نوشته می شود؛ مانند


هم آواز، هم آرمان، هم آهنگ


و اگر الف ممدود به لفظ در نیاید می چسبد؛


مانند هماهنگ، هماورد، هماویز

نوع مطلب :
برچسب ها : دانستنی های فارسی، درباره ترکیب هم،
لینک های مرتبط :


جمعه 5 آذر 1395 :: نویسنده : , ,

بازخوردتشویقی

 

 

بازخوردها و تشویق هایی که

در ارزشیابی توصیفی دانش آموزان مقطع ابتدایی می توان از آن ها استفاده کرد :تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید از اینکه امروز موفق شدی خوشحالم

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدپشتکار و تلاش شما می تواند در موفقیت و پیروزی مؤثر باشد .

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیداز انیکه نسبت به یادگیری درس  انگیزه و شوق زیاد داری لذت می برم .

 ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : بازخوردتشویقی،
لینک های مرتبط :


جمعه 5 آذر 1395 :: نویسنده : , ,
جمعه 5 آذر 1395 :: نویسنده : , ,
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

بازخوردهای توصیفی در مورد

دانش آموزان خیلی خوب وخوب: 

فرزند خوبم، از خط زیبایت لذت بردم.

پسرم (دخترم) تحقیق شما جالب و خواندنی بود.

آفرین پسرم در نوشتن تکالیف دقت کامل داشتی.

پسر (دختر) نازم، سپاس بر تو که مشقت را زیبا نوشتی.

آفرین به تو که تکالیفت را بدون اشکال و کامل انجام دادی.

 

بازخوردهای توصیفی در مورد دانش آموزان قابل قبول:

تلاش شما قابل تقدیر است.

در نوشتن به معنای کلمه هم توجه کن.

از اینکه هر روز پیشرفت می کنی خوشحالم.

امروز موفق شدی دیکته ات را بدون غلط بنویسی.

توانایی تو در دیکته بهتر شده، سعی کن اینطور بمانی.

از اینکه رونویسی شما هر روز بهتر می شود خوشحالم.

از دیدن نقاشیت لذت بردم، اما سعی کن مرتب تر رنگ کنی.

بهتر است کلماتی که دور آنها را خط کشیده ام زیبا تر بنویسی.

دخترم (پسرم) سرکش یادت نره چون معنای کلمه عوض می شود.

پسر (دختر) خوبم، سعی کن جواب سوال ها را با دقت و خوانا بنویسی.

تمرینات ریاضی را درست حل کردی، فقط سعی کن اعداد را زیباتر بنویسی.

خوشحالم که خوش خط نوشتی ولی اگر دقت کنی، دندانه ها را جا نمی اندازی.

از اینکه اشتباهات قبلی را تکرار نکردی و کلمات را با دقت و درست نوشتی خوشحالم.


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید
ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : بازخوردهای توصیفی،
لینک های مرتبط :


جمعه 5 آذر 1395 :: نویسنده : , ,

 

انواع بازخورد:

 

1- بازخوردهای شفاهی:


بازخوردهای فرایندی شفاهی از زیباترین و ماندگارترین بازخوردها هستند.

این بازخوردها عبارتند از آن دسته از بازخوردهایی که از طریق شکل صورت، لحن کلام، زبان ایماء و اشاره و کلام،

یعنی صحبت‌ها و جمله‌های توصیفی منظوم و منثور شفاهی با زبان فارسی، بومی و فارسی – بومی

اطلاعاتی را به دانش‌آموزان منتقل می‌نماید.

 

بخش بزرگی از بازخوردهای فرایندی شفاهی هستند.

 

2- بازخوردهای کتبی: گاه لازم است معلم از بازخورد کتبی نیز استفاده کند.

 

وقتی از بازخوردهای کتبی استفاده می کنیم که :

 

- لازم است اولیاء در جریان عملکرد دانش‌آموز قرار گیرند.

 

- دانش‌آموزی اشکال جدی و اساسی در یک فعالیت دارد و معلم تشخیص می‌دهد

با نوشتن بازخورد کتبی تکلیف اولیا در کمک به دانش‌آموز روشن می‌شود.

 

- وقتی که  نمونه فعالیت دانش‌آموز،  در پوشه کار، قرار داده می‌شود.

 

- تلاش مهم یا برجسته‌ای انجام شده  و دانش‌آموز با مراجعه به آن و مرور بازخورد معلم،

انگیزه‌ی تلاش و موفقیت را در خود تقویت می‌نماید.

 

- عدم اطلاع از آن بازخورد، عملکرد تصمیم گیری‌های بعدی در مورد دانش‌آموز

را با ابهام و مشکل روبرو گرداند.

 

بازخوردها چه کتبی باشند چه شفاهی باید شامل 3 نکته ی اساسی باشند:

 

- نقاط قوت دانش آموز

 

- نقاط ضعف دانش آموز

 

- رهنمود یادگیری

 

متأسفانه بسیاری از معلمان فقط به بیان نقاط ضعف دانش آموزان توجه دارند.

برخی دیگر از معلمان نیز با این که به نقاط قوت توجه دارند اما هیچ رهنمودی برای بهبود یادگیری ارائه نمی کنند.

 

(بدیهی است که اگرعملکرد دانش آموز در سطح عالی باشد مورد دوم و سوم ضرورتی ندارد.)

 

به نمونه بازخوردهای زیر توجه کنید:

 

دخترم تبدیل عدد مخلوط به کسر را به خوبی یاد گرفته ای اما در ضرب

بی دقتی کردی یک بار با دقت بیشتر حاصل را به دست بیاور.

 

پسرم بیشتر کلمه ها را در املای امروزت درست نوشتی اما در کلمه هایی

که دورشان خط کشیدم اشکال داشتی با مراجعه به کتابت املای صحیح آن ها را بنویس.

 

دخترم جمله بندی های انشایت بسیار زیبا بود فقط لازم است علامت گذاری ها را

رعایت کنی تا در خواندن دچار اشکال نشوی با رنگ قرمز علامت های لازم را بگذار.

 

ولی محترم پسرم تمام نشانه ها را به خوبی یاد گرفته است فقط در گذاشتن دندانه ها کمی بی دقتی

دارد لطفا تا یک هفته هرشب چند کلمه برایش بنویسید و از او بخواهید دندانه هایش را بشمارد.

 

دخترم به همه ی سوال های درس به خوبی پاسخ دادی فقط در سؤال 6 اشکال

داشتی  با مشورت با دوستت به این سوال هم پاسخ کامل بده.

 

پسرم تلاش شما را در انجام این تکلیف می ستایم اگر سعی کنی زیبا تر

بنویسی کارت بی نقص می شود منتظر پیشرفتت در تکلیف بعدی هستم.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 4 آذر 1395 :: نویسنده : , ,

رویدادهای مهم دوران زندگی رسول خدا

(قسمت اول)

 

۴۰ سال قبل بعثت: تولد حضرت و وفات پدر بزرگوارشان حضرت عبدالله

۶ سالگی:     وفات مادر بزرگوارشان جناب آمنه

۸ سالگی:     وفات حضرت عبدالمطلب (پدربزرگ و سرپرست و سپرده شدن سرپرستی به دست حضرت ابوطالب)

۱۳ سالگی:   سفر تجاری به شام

۲۵ سالگی:   ازدواج با جناب خدیجه

۴۰ سالگی:   بعثت و شروع نبوت

۴۳ سالگی:   دعوت عشیره و آغاز دعوت علنی و عمومی

۴۴ سالگی:   آغاز آزار مسلمانان توسط مشرکین مکه

۴۵ سالگی:   تولد فاطمه زهراء سلام الله علیها

۴۵ سالگی:   هجرت گروهی از مسلمانان به حبشه

۴۶ سالگی:   آغاز محاصره بنی هاشم در شعب ابی طالب

۴۹ سالگی:   پایان محاصره بنی هاشم در شعب ابی طالب

۵۰ سالگی:   سال اندوه: وفات جناب ابوطالب و حضرت خدیجه

۵۱ سالگی:   معراج

۵۲ سالگی:   پیمان اول عقبه با مردم مدینه(بیعت النساء)

۵۳ سالگی:   پیمان دوم عقبه (بیعت الحرب)

۵۳ سالگی:   مهاجرت مسلمانان به یثربادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : رویدادهای مهم دوران زندگی رسول خدا،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 3 آذر 1395 :: نویسنده : , ,تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 راز مهم در خصوص مطالعه کردن

۱-سعی کنید آن چه را که می خوانید در ذهن خود تجسم کنید

زیرا تجسم، سنگ بنای حافظه است.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : راز مهم در خصوص مطالعه کردن،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 1 آذر 1395 :: نویسنده : , ,

آن قدیم قدیم ها همه چیز واقعی تر بود.

زنگ می‌زدیم خانه ی هم و جوابِ چه خبر ها

این بود که ملالی نیست ؛ جز دردِ دوری شما ... واقعا دلتنگ میشدیم

و برایش کاری میکردیم. نمی‌گذاشتیم بماند کپک بزند. تلفن را که جواب نمی‌دادند

میرفتیم دمِ درشان ،بالاخره ول کنِ ماجرا نبودیم تا اصل حالِ همدیگر را بفهمیم.

شش هفت نفری قد و نیم قد جا میشدیم در ماشین که برویم سفر ؛ بعد هفت

هشت ساعت میخکوب مینشستیم و آب از آب تکان نمیخورد.

دوست داشتن را در سیب و هلو به قسمت های

مساوی تقسیم میکردیم و هیچ کس بی نصیب

نمی‌ماند. حالا هیچ چیز راضی کننده

نیست ؛ نه احوالپرسی ها نه رفت و

آمد ها نه زنگ هایی که اصلِ حالِ آدم

برایشان مهم باشد... ملال هم تا دلمان بخواهد

هست. یک چیزمان کم است و خیلی چیزهایمان را

اضافه آورده ایم. کِش می‌آید دلتنگی هایمان ، نبودن هایمان ..

و هیچ کاری از دستمان برنمی‌آید. ما همدیگر را کم آورده ایم و خودمان

را زیاد. قدیم ها آدم خودش را تقسیم میکرد هیچ قسمتی زمین نمی‌ماند ،

همه هم از پس قسمتِ خودشان برمی‌آمدند. الان است که مانده ایم

روی دستِ خودمان .. نه می‌برندمان و نه خودشان می‌آیند ..

همدیگر را بلد نیستیم یا اصلا نمیخواهیم یاد بگیریم. چهار

تا آدمِ بی سواد در دوست داشتن ، در بغل کردن ، در

دلم برایت تنگ شده ؛ میخواهم ببینمت ، جمع

شده ایم دورِ هم و نه رفتنمان رفتن است نه

ماندنمان ماندن .. کاش تا زمین گیر

نشده ایم کسی بیاید که ما را بلد باشد

بداند مثلا بینِ سطر هشتم تا پانزدهممان

بغض داریم و حول و حوش سطرِ نوزده تا سی

و یک دو خودمان هم نمیفهمیم حالمان را .. فقط ..

کاش کسی بیاید خواندنمان را بلد باشد .. همین

نوع مطلب :
برچسب ها : داستان های زیبا،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 12 مهر 1395 :: نویسنده : , ,

بارالها

قلبهای ما کوچک است...

تحملمان اندک! دلتنگی هایمان  بزرگ! صبرمان کوچک!

کمک کن با شاد کردن دیگران در هر شکلی که از

دستهایمان بر می آید،شادی بزرگتری را در قلبهای عاشقمان حس کنیم و این شادی انگیزه ی گردد

  برای ادامه دادن،  برای اصلاح آنچه تو دوست داری

برای زندگی کردن.برای زنده بودن.

پروردگارا کمکمان کن بتوانیم لبخندمان داشته هایمان  و

 شادیمان را با دیگران قسمت کنیم و تو با این کار، به لبخندمان، به مالمان،

به شادیهایمان برکت بده و انها راافزون کن آمین!

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 11 شهریور 1395 :: نویسنده : , ,

سلام بر حسین و اولاد حسین (ع)

 

این  صدای  تپش  قلبم  نیست

درحسینه ی دل سینه زنی ست

 

     و این بحر طویل است...

 

عصر یک جمعهء دلگیر، دلم گفت بگویم

بنویسم که چرا عشق به انسان نرسیده است؟

چرا آب به گلدان نرسیده است؟

چرا لحظهء باران نرسیده است؟

وهر کس که در این خشکی دوران به لبش جان نرسیده است،

به ایمان نرسیده است

و غم عشق به پایان نرسیده است.

بگو حافظ دلخسته زشیراز بیاید بنویسد که هنوزم که هنوز است

چرا یوسف گمگشته به کنعان نرسیده است ؟

چرا کلبه احزان به گلستان نرسیده است؟

دل عشق ترک خورد، گل زخم نمک خورد،

زمین مرد، زمان بر سر دوشش غم و اندوه به انبوه فقط برد،

فقط برد، زمین مرد، زمین مرد ،خداوند گواه است،

دلم چشم به راه است،

و در حسرت یک پلک نگاه است،

ولی حیف نصیبم فقط آه است و همین آه خدایا

برسد کاش به جایی، برسد کاش صدایم به صدایی...

عصر این جمعه دلگیر وجود تو کنار دل هر بیدل آشفته شود حس،

تو کجایی گل نرگس؟

به خدا آه نفس های غریب تو که آغشته به حزنی است

زجنس غم و ماتم،

زده آتش به دل عالم و آدم

مگر این روز و شب رنگ شفق یافته در سوگ کدامین غم عظمی به تنت رخت عزا کرده ای؟

ای عشق مجسم!

که به جای نم شبنم بچکد خون جگر دم به دم از عمق نگاهت.

نکند باز شده ماه محرم که چنین می زند آتش به دل فاطمه آهت

به فدای نخ آن شال سیاهت

به فدای رخت ای ماه!

بیا صاحب این بیرق و این پرچم و این مجلس و این روضه و  این بزم توئی

،آجرک الله!

عزیز دو جهان یوسف در چاه ،دلم سوخته از آه نفس های غریبت

دل من بال کبوتر شده خاکستر پرپرشده، همراه نسیم سحری

روی پر فطرس معراج نفس گشته هوایی و سپس رفته به اقلیم رهایی،

به همان  صحن و سرایی که شما زائر آنی

و خلاصه شود آیا که مرا نیز به همراه خودت زیر رکابت  ببری تا بشوم کرب و بلایی،

به خدا در هوس دیدن شش گوشه دلم تاب ندارد ،

نگهم خواب ندارد، قلمم گوشه دفتر غزل ناب ندارد،

شب من روزن مهتاب ندارد،

همه گویند به انگشت اشاره مگر این عاشق بیچارهء دلدادهء دلسوخته ارباب ندارد...تو کجایی؟

تو کجایی شده ام باز هوایی،شده ام باز هوایی...

گریه کن ،گریه وخون گریه کن آری که هر آن مرثیه را خلق شنیده است

شما دیده ای آن را و اگر طاقتتان هست کنون من نفسی روضه ز مقتل بنویسم،

و خودت نیز مدد کن که قلم در کف من همچو عصا در ید موسی بشود چون تپش موج مصیبات بلند است، به گستردگی ساحل نیل است، و این بحر طویل است وببخشید که این مخمل خون بر تن تبدار حروف است که این روضهء مکشوف لهوف است، عطش بر لب عطشان لغات است و صدای تپش سطر به سطرش همگی موج مزن آب فرات است، و ارباب همه سینه زنان کشتی آرام نجات است ،ولی حیف که ارباب «قتبل العبرات» است، ولی حیف که ارباب«اسیر الکربات» است، ولی حیف هنوزم که هنوز است حسین ابن علی تشنهء یار است و زنی محو تماشاست زبالای بلندی، الف قامت او دال و همه هستی او در کف گودال و سپس آه که «الشّمرُ ...»خدایا چه بگویم «که شکستند سبو را وبریدند ...» دلت تاب ندارد به خدا با خبرم می گذرم از تپش روضه که خود غرق عزایی، تو خودت کرب و بلایی، قسمت می دهم آقا به همین روضه که در مجلس ما نیز بیایی، تو کجایی ... تو کجایی...

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 31 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
درباره وبلاگ


خلاقیت های دانش آموزان کلاس پنجم من

برای همه دختران ایران زمین

★ * ★ * ☆ ★ 

ذکر روز شنبه یا رب العالمین
ذکر روز یکشنبه یا ذالجلال والاکرام
ذکر روز دوشنبه یا قاضی الحاجات
ذکر روز سه شنبه یا ارحم الراحمین
ذکر روز چهارشنبه یا حی یا قیوم
ذکر روز پنجشنبه لا اله الا الله الملک الحق المبین
ذکر روز جمعه اللهم صل علی محمد و ال محمد
★ * ★ * ☆ ★ 

« سورة الکافرون - سورة ١٠٩ - عدد آیاتها ۶ »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم

قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ (١) لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣)وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (۴) وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (۵) لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِ (۶)

★ * ★ * ☆ ★ 
« سورة الإخلاص - سورة ١١٢ - عدد آیاتها ۴ »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ (٣) وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ (۴

« سورة الفلق - سورة ١١٣ - عدد آیاتها ۵ »

★ * ★ * ☆ ★ 
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣)وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ (۴) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (۵)

« سورة الناس - سورة ١١۴ - عدد آیاتها ۶ »

★ * ★ * ☆ ★ 
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِکِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (۴) الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ (۵) مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ (۶)

★ * ★ * ☆ ★ 
-—$$$$$$$$__$$__$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$__$$$$$$(¯`v´¯)$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(¯`(?)´¯)$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$(¯`v´¯)$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$(¯`(?)´¯)$$$
___$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$
______$$$$$$(¯`v´¯)$$$$$
________$$$(¯`(?)´¯)$$
___________$(_.^._)$
____________$$$$$$

*   *  ★   ★ ♡ *
 ★ ★  ☆ ★ *
 ♡   ★ * ★  *  ☆
★ * ★  * ☆ منتظرتونم ★ 

♥  *  ★ ★ *
♡  ☆      ★ 
 ♥  منتظرتونم ☆ * ★  * ♥ ★
*   *  ★   ★ ♡ *
 ★ ★  ☆ ★ *
 ♡   ★ *  ★  *  ☆
★ * ★ * ☆ ★ 

♥  *  ★ ★ *
♡  ☆      ★ 
 ♥  منتظرتونم ☆ * ★  * ♥ ★

*   *  ★   ★ ♡

مدیر وبلاگ : , ,
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

FreeCod Fall Hafez

آموزگار ابتدایی:اول تا ششم

ユラユラハート

きらきらドロップ

フジの花