دنیا به من مدیون است من به مادرم


( توماس ادیسون ) زخم ها خوب می شوند


اما ...!


خوب شدن با مثل روز اول شدن


خیلی فرق داره ...!