ای غصه مرا دارزدی خسته نباشی !

 

آتش به شب تار زدی خسته نباشی!

 

ای غصه دمت گرم که در لحظه شادی

 

با رگ رگ من تار زدی خسته نباشی...!